Privacy

Privacyverklaring

Studiekeuze- en loopbaancoach moniek hiemink

Studiekeuze- en loopbaancoach moniek hiemink, gevestigd aan Goeverneurkade 138,
2274 KN Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Moniek Hiemink is de Functionaris Gegevensbescherming van moniek hiemink.
Ik ben te bereiken via info@moniekhiemink.nl.
Contactgegevens
moniek hiemink
Goeverneurkade 138
2274 KN Voorburg
telefoon:+31683580244
www.moniekhiemink.nl
info@moniekhiemink.nl
Persoonsgegevens die ik verwerk
moniek hiemink verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan het zijn dat ik persoonsgegevens
verkrijg van derden in het kader van een opdrachtverstrekking. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden via de website,
  in schriftelijke (e-mail) en telefonische contacten, door het uitvoeren van opdrachten, vragenlijsten
  en tests.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Personen verstrekken zelf actief persoonsgegevens, waaronder mogelijk bijzondere/gevoelige
persoonsgegevens (zoals bijv. foto’s, cv’s).
Personen die gegevens verstrekken kunnen ook jonger dan 16 jaar zijn, waarbij ik ervan uitga dat
zij hiervoor toestemming hebben van hun ouders/verzorgers.
Door toestemming te geven om jouw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te verwerken,
verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of dat je toestemming van jouw ouders of verzorgers hebt voor
het verwerken van jouw persoonsgegevens door mij.
Ik raad ouders/verzorgers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een
jongere van nog geen 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@moniekhiemink.nl, dan verwijder
ik deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Studiekeuze- en loopbancoach moniek hiemink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het onderhouden van contact
 • Om de gevraagde diensten te leveren
 • Het beheren van een klantenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het afhandelen van betalingen.
Geautomatiseerde besluitvorming
moniek hiemink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
moniek hiemink) tussen zit.
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
moniek hiemink bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
 • voor e-mailadres: 5 jaar i.v.m. onderhouden contacten
 • voor alle overige persoonsgegevens: 2 jaar i.v.m. mogelijke verdere advisering en follow-up.
Delen van persoonsgegevens met derden
moniek hiemink verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden
zoals bijvoorbeeld testleveranciers of relevante andere professionals die ingeschakeld worden
bij het traject. Deze derden mogen de persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de
voornoemde doeleinden.
Persoonlijke gegevens zullen niet worden verstrekt voor commerciële of goede doelen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
moniek hiemink maakt gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door moniek hiemink en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@moniekhiemink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
moniek hiemink neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@moniekhiemink.nl.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de
privacyverklaring is altijd op mijn website te vinden.